Συντήρηση – After sale Service

Ο τομέας παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης–service για Η/Μ εγκαταστάσεις.

Η GreenTherm  αναλαμβάνει την συντήρηση:

 • sintirisiΕγκαταστάσεων κλιματισμού (συντήρηση κεντρικών και ημικεντρικών κλιματιστικών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων).
 • Εγκαταστάσεων θέρμανσης (συντήρηση λεβήτων, καυστήρων πετρελαίου, υγραερίου, στερεών καυσίμων, pellet κ.λ.π).
 • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης, αυτοματισμού).
 • Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (συντήρηση εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων, αντλιοστασίων, αντλιών, πιεστικών κ.λ.π).
 • Εγκαταστάσεων πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης και συστημάτων ασφαλείας.
 • Εγκαταστάσεων υγραερίου.
 • Εγκαταστάσεων ατμού και ατμολεβήτων.

Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη πλήρους προγράμματος συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου θα καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια οι απαιτούμενες εργασίες που οφείλεται να γίνονται ετησίως προκειμένου οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα, χωρίς βλάβες και λειτουργικά προβλήματα και χωρίς την απαίτηση συχνών επισκευών και ανταλλακτικών. Ένα πρόγραμμα συντήρησης περιλαμβάνει συνήθως τα παρακάτω:

support-11) Πλήρη καταγραφή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

2) Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο συντήρησης όπου περιγράφονται με ακρίβεια οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και το οποίο ενημερώνεται, συμπληρώνεται και σφραγίζεται από το εκάστοτε συνεργείο που διενεργεί την συντήρηση. Έτσι ο κάθε διαχειριστής κτιρίου η εγκατάστασης  μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τις εργασίες συντήρησης που έχουν γίνει και τα ανταλλακτικά και υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3) Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο υλικών και ανταλλακτικών που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις προληπτικές συντηρήσεις όπου αναγράφεται κάθε φορά το είδος και το κόστος του κάθε υλικού και ανταλλακτικού καθώς και το είδος της εγκατάστασης που αφορά.

4) Αναλυτικό μηχανογραφημένο βιβλίο βλαβών και έκτακτων συντηρήσεων ανά είδος εγκατάστασης,
όπου αναγράφεται με ακρίβεια η ακριβής βλάβη ή η έκτακτη συντήρηση, το κόστος της εργασίας και το κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

5) Αναλυτικός πίνακας πιθανών υλικών και ανταλλακτικών, ανά κατηγορία εγκατάστασης.

Κάθε μεγάλο κτίριο ή επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ένα σοβαρά επεξεργασμένο και επακριβές πρόγραμμα συντήρησης. Τα οφέλη από την σύνταξη και την τήρηση ενός προγράμματος συντήρησης είναι πολλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά τόσο για τεχνικούς και λειτουργικούς όσο και για οικονομικούς λόγους και συγκεκριμένα:

 • Με την τήρηση του προγράμματος διασφαλίζεται πλήρως η εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και η πρόληψη σοβαρών βλαβών και ζημιών που εκτός της σημαντικής οικονομικής επιβάρυνσης προξενούν και σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στην λειτουργία του κτιρίου ή της επιχείρησης.
 • Διασφαλίζεται και παρατείνεται η διάρκεια ζωής σημαντικών εγκαταστάσεων για την λειτουργία και του κτιρίου ή της επιχείρησης.
 • Όλα τα συνεργεία έχουν ένα πλήρη ακριβή οδηγό για τις εργασίες που θα πρέπει να γίνονται σε κάθε εγκατάσταση κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις, χωρίς κάθε φορά να αυτοσχεδιάζουν η να παραλείπουν σημαντικές εργασίες.
 • Υπάρχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου του κάθε συνεργείου σε ότι αφορά τις ερthermansis-kaloriferγασίες που έχει κάνει και τα υλικά που έχει χρησιμοποιήσει είτε κατά τις περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις είτε σε περιπτώσεις βλαβών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους ελέγχου στις απαιτήσεις και τις προμήθειες υλικών και ανταλλακτικών.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής πολύ χρήσιμων οικονομικών, τεχνικών και στατιστικών στοιχείων που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην οικονομοτεχνική αποτίμηση και στον προϋπολογισμό συντήρησης της εκάστοτε εγκατάστασης.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial