ΛέβητεςΟ λέβητας είναι μία μεταλλική κατασκευή στην οποία γίνεται η μετάδοση της θερμότητας που παράγεται από την καύση του καυσίμου, σε ένα ρευστό το οποίο μπορεί να είναι το νερό, ο αέρας, το λάδι, ή ο ατμός.
Οι λέβητες διακρίνονται:
Αναλόγως του υλικού κατασκευής
• Χυτοσίδηροι λέβητες.
• Χαλύβδινοι λέβητες.
• Χάλκινοι λέβητες.
• Ανοξείδωτοι λέβητες.
• Διμεταλλικοί λέβητες.

Αναλόγως του καυσίμου
• Λέβητες στερεών καυσίμων.
• Λέβητες αερίων καυσίμων.
• Λέβητες υγρών καυσίμων.
• Λέβητες βιομάζας.

Αναλόγως της θερμικής ισχύος
• Μεγάλοι λέβητες.
• Μεσαίοι λέβητες.
• Μικροί λέβητες.

Αναλόγως του φορέα θερμότητας
• Λέβητες ατμού χαμηλής πίεσης.
• Λέβητες ατμού υψηλής πίεσης.
• Λέβητες αέρος (αερολέβητες).
• Λέβητες νερού.
• Υπέρθερμου νερού.

Αναλόγως της πίεσης στο θάλαμο καύσης
• Λέβητες πιεστικούς ή υψηλής αντίθλιψης λέβητες.
• Λέβητες χαμηλής αντίθλιψης.
• Λέβητες ατμοσφαιρικούς.
Δομή λέβητα
Σχεδόν όλοι οι λέβητες έχουν μια τυπική δομή, με διαφορετικές προσεγγίσεις από το κάθε σχεδιαστή.
Έτσι σε κάθε λέβητα μπορούμε να διακρίνουμε τα παρακάτω:
• Το φλογοθάλαμο ή θάλαμο καύσης, όπου γίνεται η καύση του καυσίμου.
• Τους φλογαυλούς ή αεραυλούς ή καπναυλούς, οι οποίοι δημιουργούν τη διαδρομή των καυσαερίων.
• Το θάλαμο του εργαζόμενου μέσου, το οποίο μπορεί να είναι: α) το νερό οπότε έχομε υδροθάλαμο β) ο αέρας οπότε έχομε αεροθάλαμο, γ) ο ατμός οπότε έχομε ατμοθάλαμο.
• Τον καπνοθάλαμο όπου συγκεντρώνονται τα καυσαέρια πριν πάνε στη καμινάδα.

Σήμανση λέβητα
Οι λέβητες σύμφωνα με τον ΕΛ.Ο.Τ. (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης), πρέπει να έχουν πινακίδα σε εμφανές σημείο, με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όνομα της κατασκευάστριας εταιρείας.
2. Αριθμός κατασκευής του λέβητα, και ημερομηνία κατασκευής.
3. Τύπος του λέβητα.
4. Ισχύς του λέβητα.
5. Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας.
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας.
7. Αντίσταση καυσαερίων (αντίθλιψη).
8. Τον ονομαστικό βαθμό απόδοσης.
9. Σήμα ποιότητας CE
Οι λέβητες που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν το σήμα ποιότητας CE που υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής συμμορφώνεται στο ελάχιστο των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial